Per Agustus 2021

Khaerani, S.Kom

Kepala Tata Usaha

Abdul Syukur

Bendahara

Marlan

Staf Tata Usaha

Febby Indriyani

Staf Tata Usaha

Yusuf

Staf Tata Usaha

Mega Ariesta, S.Sos.

Staf Tata Usaha

Abdul Muluk

Staf Tata Usaha

Dwi Narso

Staf Tata Usaha

Firdaus

Staf Tata Usaha

Rangga Tsabit, S.I.Kom.

Staf Tata Usaha

Huldi

Staf Tata Usaha

Salman

Staf Tata Usaha

Petugas Keamanan

Petugas Keamanan

Petugas Keamanan

Petugas Keamanan

Petugas Kebersihan

Petugas Kebersihan

Petugas Kebersihan

Petugas Kebersihan

Petugas Kebersihan

Petugas Kebersihan